Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18133
Title: Nghiên cứu lượng bón urê hạt vàng (urea 46A⁺), urê hạt xanh (urea - NEB 26) và mật độ cấy thích hợp trong sản xuất lúa ở vùng Bắc Trung bộ
Authors: Lại, Đình Hòe
Đinh, Thị Huyền
Phạm, Văn Linh
Lê, Văn Vĩnh
Lê, Thị Thơm
Cao, Đỗ Mười
Trần, Thị Thắm
Keywords: Mật độ cấy
Kỹ thuật
Canh tác
Lợi nhuận
Urê
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.38-43
Abstract: Thí nghiệm về lượng phân urê hạt vàng (urea 46A⁺), phân urê hạt xanh (urea- NEB26) và mật độ cấy được tiến hành tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 2017. Kết quả cho thấy, tại xã Diễn Liên với mức bón 100 kg N/ha urê hạt vàng kết hợp mặt độ cấy 36 khóm/m² (công thức P2M2) năng suất trung bình hai vụ đạt 6560 kg/ha, cao hơn đối chứng 120 kg N/ha urê Phú Mỹ kết hợp mật độ cấy 44 khóm/m²(công thức P1M3) 629 kg thóc/ha. Lợi nhuận đạt 25,425 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 4,944 triệu đồng/ha (24,1%). Tại xã Định Tường bón 100 kg N/ha urê hạt vàng kết hợp mật độ cấy 36 khóm/m² (công thức P2M2) năng suất trung bình hai vụ đạt 7088 kg/ha, cao hơn đối chứng 120 kg N/ha urê Phú Mỹ kết hợp mật độ cấy 44 khóm/m² (P1M3) 417 kg thóc/ha. Lợi nhuận đạt 31,166 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng 3,321 triệu đồng/ha (11,9%).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18133
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_359.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.