Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18136
Title: Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu =
Other Titles: New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soi! model
Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Trần, Vũ Tự
Nguyễn, Văn Dương
Keywords: Cố kết
Đất yếu
Mô hình đất
Ứng xử của đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.84-86
Abstract: Đất yếu được hình thành từ các trầm tích của lưu vực sông có tính chất phức tạp. Ở các nước, các thành phố lớn hầu hết đều nằm trên nền đất yếu. Các công trình xây dựng được đặt trên nền đất này chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng của biến dạng lớn. Vì vậy, tìm hiểu về ứng xử của đất yếu là một điều rất quan trọng để giải quyết các bài toán như nền đường, nền bãi san lấp hoặc nên móng cho công trình dân dụng. Tốc độ gia tài có thể ảnh hưởng đến mặt chảy dẻo. Để các kỹ sư có thể lựa chọn thông số thích hợp cho việc thiết kế các công trình trên nền đất yếu, bài báo này đề xuất một cách lựa chọn thông số góc nghiêng của mặt chảy dẻo tương ứng với sự thay đổi của tốc độ biến dạng. Kết quả phân tích từ phương pháp đề xuất cho thấy phương pháp đơn giản này rất tương thích với lời giải từ phương pháp trước đây và phù hợp với kết quả thí nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18136
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.