Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18136
Nhan đề: Phương pháp mới xác định gần đúng ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến mặt chảy dẻo cho mô hình đất yếu =
Nhan đề khác: New approximated method for determining effects of strain ratios to yielding surface of soft soi! model
Tác giả: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Trần, Vũ Tự
Nguyễn, Văn Dương
Từ khoá: Cố kết
Đất yếu
Mô hình đất
Ứng xử của đất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.84-86
Tóm tắt: Đất yếu được hình thành từ các trầm tích của lưu vực sông có tính chất phức tạp. Ở các nước, các thành phố lớn hầu hết đều nằm trên nền đất yếu. Các công trình xây dựng được đặt trên nền đất này chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng của biến dạng lớn. Vì vậy, tìm hiểu về ứng xử của đất yếu là một điều rất quan trọng để giải quyết các bài toán như nền đường, nền bãi san lấp hoặc nên móng cho công trình dân dụng. Tốc độ gia tài có thể ảnh hưởng đến mặt chảy dẻo. Để các kỹ sư có thể lựa chọn thông số thích hợp cho việc thiết kế các công trình trên nền đất yếu, bài báo này đề xuất một cách lựa chọn thông số góc nghiêng của mặt chảy dẻo tương ứng với sự thay đổi của tốc độ biến dạng. Kết quả phân tích từ phương pháp đề xuất cho thấy phương pháp đơn giản này rất tương thích với lời giải từ phương pháp trước đây và phù hợp với kết quả thí nghiệm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18136
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.94 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.85.57.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.