Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18144
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phát triển của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus BĐB1.4v
Authors: Lê, Thế Xuân
Phạm, Anh Tuấn
Vũ, Ngọc Út
Keywords: Vibrio parahaemolyticus
Yếu tố môi trường
Nhiệt độ
Độ mặn
pH
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.81-86
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn và pH) đến sự sống và phát triển của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus. Ba thí nghiệm được tiến hành trên chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus BĐB1.4v được phân lập từ môi trường đất trong các ao nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu để đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ (10°C, 20°C, 26°C, 30°C, 37°C, 45°C), độ mặn (0‰, 5‰ 10‰, 20‰, 30‰, 40‰) va pH (4,6,7,7,5,8) đến khả năng phát triển của vi khuẩn Vibrio paralaemolyticus. Mật độ của vi khuẩn được ghi nhận sau 24 và 48 h thí nghiệm. Kết quả thu được cho thấy vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phát triển tốt ở nhiệt độ 37°C, độ mặn 30‰ và pH = 7-8. Tuy nhiên, độ mặn dưới 10‰ có khả năng ức chế khả năng phát triển của Vibrio parahaemolyticus BĐB 1.4v.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18144
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_481.77 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.