Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18161
Title: Xây dựng bản đồ phân bố tự nhiên loài Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.) dựa trên cơ sở GIS ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Công Định
Nguyễn, Văn Lợi
Trần, Minh Đức
Keywords: AHP
Đảng sâm
GIS
Mô hình
Phân bố tự nhiên
Tây Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.130-136
Abstract: Cây Đảng sâm phân bố tự nhiên tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, là loài cây dược liệu, ưa sáng, có giá trị kinh tế và bảo tồn cao. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố sinh thái ảnh hưởng vùng phân bố lự nhiên loài Đảng sâm dựa trên cơ sở GIS. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) và tiếp cận mô hình sinh thái để xây dựng bản đồ vùng phân bố tự nhiên cho loài Đảng sâm. Mô hình phân bố được thiết lập dựa trên cơ sở lý thuyết về sự thích nghi sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 15,18% tổng diện tích tự nhiên ở huyện Tây Giang được xác định là có Đảng sâm phân bố trong tự nhiên, trong đó diện tích thích hợp cao, thích hợp trung bình và thích hợp thấp tương ứng lần lượt là 1.176,75 ha (chiếm 1,29%), 12.622,74 ha (13,82%) và 67,68 ha (0,07%). Vùng thích hợp phân bố tự nhiên loài Đảng sâm được tìm thấy ở huyện Tây Giang có mối quan hệ chặt chẽ với sinh cảnh rừng, địa hình và điều kiện lập địa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18161
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.