Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18181
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đo lường kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Hệ thống đo lường kết quả hoạt động(PMS)
Doanh nghiệp sản xuất
Yếu tốc tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.17-20
Abstract: Trên cơ sở khảo sát 185 doanh nghiệp sản xuất (DNSX) tại Việt Nam về các yếu tố tác động đến việc áp dụng hệ thống đo lường kết quả hoạt động (Performance Measurement System - PMS), nghiên cứu đã chỉ ra 6 yếu tố có tác động và mức độ tác động của từng yếu tố đến việc áp dụng PMS trong các DNSX tại Việt Nam. Đó là: (1) Mức độ đa chiều của bộ chỉ số đo lường; (2) Quyết tâm của lãnh đạo; (3) Đào tạo về PMS; (4) Sự tham gia của nhân viên; (5) Sự gắn kết giữa thành tích với lợi ích: (6) Thái độ của người sử dụng đối với PMS. Đặc biệt, nghiên cứu đã phát triển được 2 biến quan sát để bổ sung, hoàn thiện bộ thang đo cho 2 biến độc lập là “Sự tham gia của nhân viên” và “Sự gắn kết thành tích với lợi ích".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18181
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.