Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18216
Title: Pháp luật và đạo đức xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Pháp luật
Đạo đức xã hội
Quy phạm
Quan hệ xã hội
Công cụ điều chỉnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.18-24
Abstract: Để tạo ra sự ổn định, trật tự giữa các thành viên riêng rẽ trong xã hội theo những mục tiêu nhất định, con người đã biết sử dụng rất nhiều các công cụ điều chỉnh khác nhau, trong đó quan trọng nhất là pháp luật và đạo đức xã hội. Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản nhất về hai hiện tượng này, chỉ ra những điểm tương đồng, sự khác biệt cũng như mối quan hệ giữa chúng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật và đạo đức xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18216
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.