Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18222
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phân cấp giữa chính quyền đô thị và chính quyền phường
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Hiệu quả
Phân cấp
Chính quyền đô thị
Chính quyền phường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.48-51
Abstract: Tùy thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực nhà nước của từng quốc gia và cơ chế phân quyền theo các cấp chính quyền mà có sự khác biệt trong địa vị pháp lý, cấu trúc, thẩm quyền, mức độ tự quản của chính quyền địa phương là khác nhau. Đối với chính quyền phường, sự phân cấp dẫn đến sự phân công công việc hết sức cụ thể đến từng người, do đó nó cũng quy định về cả tiêu chuẩn tuyển chọn, đào tạo công chức bảo đảm những phẩm chất, năng lực đủ đáp ứng yêu cầu của đơn vị hành chính gần dân, sát dân và thực thi hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước... Bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân cấp chức năng, nhiệm vụ đối với chính quyên phường trong bối cảnh đây là bộ phận không thể tách rời của chính quyền đô thị, nhấn mạnh và chỉ rõ lộ trình đặt ra trong đổi mới chính quyền đô thị hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18222
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.