Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18234
Title: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối trong bảo hiểm hàng hải theo quy định của pháp luật Anh
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Trần, Ngọc Hà
Keywords: Nguyên tắc trung thực tuyệt đối
Nghĩa vụ cung cấp thông tin
Bảo hiểm hàng hải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.66-73
Abstract: “Trung thực tuyệt đối” là nguyên tắc nền tảng của pháp luật bảo hiểm hàng hải nước Anh. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc này quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên khi giao kết hợp đồng bảo hiểm hàng hải, đặc biệt là nghĩa vụ của bên được bảo hiểm vì hợp đồng bảo hiểm hàng hải là hợp đồng mang tính chất suy đoán được xác lập chủ yếu dựa vào việc đánh giá các thông tin mà bên được bảo hiểm cung cấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18234
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.