Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18250
Title: Biến đổi khí hậu - những tác động đến tăng trưởng kinh tế và giải pháp ứng phó
Authors: Vũ, Thị Thu Hằng
Keywords: Khí hậu
Biến đổi khí hậu
Tăng trưởng kinh tế
Tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.83-87
Abstract: Biến đổi khí hậu cùng với suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường suy giảm đa dạng sinh học đang tác động không nhỏ đến quá trình tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những thách thức hiện hữu của biến đổi khí hậu tác động đến tăng trưởng kinh tế đòi hỏi nước ta phải có những giải pháp phù hợp nhằm ứng phó hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ về phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18250
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.