Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18252
Title: Tăng cường quản lý Nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Authors: Lê, Thị Phượng
Keywords: Quản lý nhà nước
Thị trường
Chống buôn lậu
Gian lận thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.88-91
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, một mặt, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường, mặt khác, điều tiết được sự phát triển cơ cấu kinh tế theo những định hướng ưu tiên của Nhà nước và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, tăng cường quản lý nhà nước trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các bộ, ngành và địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18252
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.