Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18266
Title: Thực tiễn về chính sách phát huy vai trò của doanh nghiệp ở một số địa phương hiện nay
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thanh Trọng
Keywords: Vai trò của doanh nghiệp
Phát Huy
Địa phương
Chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.128-130
Abstract: Nghiên cứu khảo sát thực trạng và chính sách phát huy vai trò của doanh nghiệp tại 4 địa phương đó là: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. Qua đó nghiên cứu đưa ra những kinh nghiệm và đề xuất một số chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18266
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.