Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18306
Title: Lại bàn về ý nghĩa của tên riêng trong tiếng Việt
Authors: Phạm, Tất Thắng
Keywords: Tên riêng
Tiếng Việt
Ý nghĩa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 6 .- Tr.17-23
Abstract: Tên riêng (proper name) là một trong những địa hạt đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ lâu, đặc biệt là vấn đề ý nghĩa của tên riêng. Các ý kiến thường tập trung vào hai nhóm quan niệm khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Nhóm thứ nhất cho rằng, tên riêng có nghĩa. Nhóm còn lại khẳng định tên riêng không có nghĩa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18306
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.