Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1830
Title: Dòng vốn nước ngoài năm 2017, xu hướng 2018 và tác động tới các biến số kinh tế vĩ mô Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đức Trung
Đặng, Ngọc Hà
Keywords: Dòng vốn nước ngoài
Kinh tế vĩ mô
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 5 .- Tr.2-5
Abstract: Năm 2017, Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư trên thế giới với sự gia tăng mạnh mẽ của cả dòng vốn trực tiếp và gián tiếp. Kết hợp với dòng kiều hối tăng mạnh, cán cân thương mại cải thiện, dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam năm 2017 lên mức cao kỷ lục kể từ năm 2018. Sự tăng trưởng của dòng vốn nước ngoài một mặt thể hiện niềm tin gia tăng đối với triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Mặt khác, dòng vốn nước ngoài gia tăng nhanh chóng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhằm chủ động ứng phó trước những thay đổi đột ngột của dòng vốn quốc tế. Bài viết này sẽ đánh giá diễn biến dòng vốn nước ngoài năm 2017, xu hướng năm 2018 và những tác động tới kinh tế vĩ mô Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị chính sách dựa trên khung khổ chính sách về quản lý dòng vốn của IMF.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1830
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.