Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18546
Title: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Văn Khoa
Keywords: Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác
Giám sát
Kiểm tra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.18-20,24
Abstract: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định thực hiện là: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung uơng 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Trên tinh thần đó, ngày 21-11-2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020” (Đề án số 05).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18546
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.