Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18620
Title: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong Đảng
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Đổi mới
Nâng cao chất lượng
Công tác bầu cử trong Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.34-38
Abstract: Công tác cán bộ có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, được Đảng ta quan tâm chăm lo xây dựng từ khi thành lập đến nay. Trong công tác cán bộ, công tác bầu cử Đảng ta nói chung, luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ quan tâm thực hiện. Xác định công tác bầu cử là khâu có ý nghĩa rất quan trọng đối với tất cả các khâu của công tác cán bộ. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và nghị quyết đại hôi đảng bộ các cấp các nhiệm kỳ đều quan tâm đề ra các mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong mỗi nhiệm kỳ và cho giai đoạn tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18620
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.