Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18623
Title: Kiểm soát quyền lực bằng giám sát của nhân dân
Authors: Vũ Lân
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Giám sát
Nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.44-46
Abstract: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác thanh tra của Chính phủ và các cơ quan, chính quyền nhà nước kết hợp chặt chẽ với sự giám sát thường xuyên, chặt chẽ của quần chúng, nhân dân, nhất định Đảng ta sẽ “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18623
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.25 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.