Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18640
Title: Nâng cao chất lượng kiểm soát việc kê khai tài sản
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Nâng cao chất lượng kiểm soát
Kê khai tài sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.25-27
Abstract: Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị khoá XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản“ đã xác định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Do vậy, việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đã đạt kết quả tích cực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18640
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.