Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18643
Nhan đề: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Đấu tranh ngăn chặn
Đẩy lùi tình trạng suy thoái
Tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Những biểu hiện
Tự diễn biến
Tự chuyển hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.36-39
Tóm tắt: Nghi quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ ba vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề cấp bách thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới sự xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị. Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhận định tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn biến phức tạp. Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng là cùng với việc chỉ ra chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, Nghị quyết cũng chỉ ra chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; chín biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ mối quan hệ giữa suy thoái về tư tưởng chính trị với suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hậu quả của nó.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18643
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.07 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.