Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18689
Title: Kinh nghiệm thẩm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đạo đức, lối sống
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Kinh nghiệm thẩm tra
Xác minh dấu hiệu vi phạm
Lĩnh vực tư tưởng
Văn hóa
Đạo đức
Lối sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.29-32
Abstract: Lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và đạo đức, lối sống là những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng; là lĩnh vực rất rộng và có nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và đạo đức, lối sống cũng rất đa dạng và phức tạp; vừa khó phát hiện, vừa khó trong việc kiểm tra làm rõ có vi phạm hay không có vi phạm để kết luận được chuẩn xác, xử lý được công minh, chính xác, kịp thời. Để làm rõ vi phạm của đối tượng kiểm tra trong lĩnh vực này, phải căn cứ vào nhiều quy định của Đảng và Nhà nước do các cấp, các cơ quan có thẩm quyền ban hành, trên cơ sở đó đối chiếu với hành vi, hành động, việc làm cụ thể của đối tượng kiểm tra. Đồng thời, phải căn cứ vào các văn bản, kết luận, biên bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và những người có liên quan đến nội dung, đối tượng kiểm tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18689
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.