Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18705
Title: Cái giá cho sự "Cống cử phi nhân"
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Cái giá cho sự
Cống cử phi nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.70-72
Abstract: Việc tiến cử đã có từ thời Lý, thời Trần, nhưng chưa đi vào quy củ. Từ thời Lê, việc này được thể chế hóa. Theo đó, một vị quan muốn tiến cử hay bảo cử một người nào đó phải lấy phẩm hàm, chức tước của mình làm bằng, để khẳng định và bảo đảm rằng, người mà mình tiến cử là xứng đáng; nếu sau này người đó không xứng đáng với chức vụ được giao hay vi phạm pháp luật thì người tiến cử, bảo cử bị mất phẩm hàm, chức tước. Chính vì điều này, nhiều vị quan rất thận trọng, cân nhắc đủ điều, nhiều chiều để đề cử người xứng đáng, nhất là với các chức trách quan trọng, liên quan đến sự ổn định của triều đình và phát triển của đất nước, như trường hợp Phụ chính Tô Hiến Thành (cuối thời Lý) và Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (thời Trần) cất nhắc người kế vị chức vụ của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18705
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.