Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18771
Title: Kiểm soát quyền lực trong Đảng
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Kiểm soát quyền lực trong Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.32-35,56
Abstract: Quyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng phải tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Về biểu hiện, đó là hệ thống thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Kiểm soát quyền lực là xem xét, theo dõi, đánh giá việc sử dụng quyền hạn theo chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền lực nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi sai trái trong sử dụng quyền lực, bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích, không bị buông lỏng hoặc bị thao túng, lợi dụng, lạm dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18771
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.