Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18771
Nhan đề: Kiểm soát quyền lực trong Đảng
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Kiểm soát quyền lực trong Đảng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.32-35,56
Tóm tắt: Quyền lực là khả năng tác động, chi phối của một chủ thể đối với một đối tượng nhất định, buộc hành vi của đối tượng phải tuân thủ, phụ thuộc vào ý chí của chủ thể. Về biểu hiện, đó là hệ thống thẩm quyền của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Kiểm soát quyền lực là xem xét, theo dõi, đánh giá việc sử dụng quyền hạn theo chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền lực nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi sai trái trong sử dụng quyền lực, bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích, không bị buông lỏng hoặc bị thao túng, lợi dụng, lạm dụng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18771
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.57 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.