Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18798
Title: Những vấn đề cần nắm vững trong Quy định số 179 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Những vấn đề cần nắm vững
Quy định số 179
Bộ chính trị
Chế độ kiểm tra
Giám sát công tác cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.41-44
Abstract: Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (gọi tắt là Quy định 179) được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-07-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW. ngày 07- 5-2007 của Bộ Chính trị khóa X (gọi tắt là Quy chế 58).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18798
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.