Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18818
Title: Hoàn thiện phương pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Authors: Hà, Hữu Đức
Keywords: Hoàn thiện phương pháp phối hợp
Công tác kiểm tra
Giám sát
Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.26-29
Abstract: Phương pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hệ thống cách sử dụng của chủ thể kiểm tra, giám sát (các tổ chức đảng) và các tổ chức có liên quan trong tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đây được xác định là một trong những phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18818
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.