Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18835
Title: Cán bộ kiểm tra học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Cán bộ kiểm tra
Học tập tư tưởng
Đạo đức
Phong cách Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.5-9
Abstract: Từ ngày thành lập đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có những đóng góp quan trọng, góp phần để Đảng ta lãnh đạo hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước. Trong nhiều nghị quyết đại hội gần đây, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của Đảng khi cầm quyền, đồng thời đề ra chủ trương, yêu cầu phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18835
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.