Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18890
Title: Entropy và ứng dụng
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày các khái niệm cơ bản trong phần nhiệt học và nhiệt động lực học, các khái niệm như: nhiệt độ, nhiệt lượng, công, nhiệt năng, nội năng, quá trình thuận nghịch, quá trình bất thuận nghịch, quá trình đoạn nhiệt, chu trình, chu trình Carnot thuận nghịch. Hai cách phát biểu của nguyên lý II nhiệt động lực học theo Thomson và Claudiut. Entropy trong vật lý đại cương và vật lý thống kê. Ứng dụng về độ biến thiên entropy trong các quá trình thuận nghịch để giải các bài toán cụ thể.
Description: 51 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18890
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.