Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19282
Title: Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế và đầu tư tư nhân của thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thạc Hoát
Nguyễn, Thị Đông
Keywords: Tác động của FDI
Tăng trưởng kinh tế
Đầu tư tư nhân
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.22-24
Abstract: Sau 30 năm thu hút và quản lý các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn. Đặc biệt từ ngày sáp nhập Hà Tây và Hà Nội đến nay, hoạt động thu hút và quản lý Nhà nước đối với FDI không ngừng được đổi mới hoàn thiện đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên tác động FDI tới GDP nhỏ hơn so với đầu tư tư nhân và đầu tư công. Tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế chỉ tăng ở năm thứ nhất và bắt đầu giảm ở các năm sau đó. Do đó cần phải có chính sách quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI và xem xét chính sách ưu đãi đối với FDI phù hợp hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19282
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.