Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19289
Title: Triển khai áp dụng bộ chỉ số đánh giá TTX trong ngành xi măng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Thía
Keywords: Triển khai áp dụng
Bộ chỉ số đánh giá TTX
Ngành xi măng Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.34-36
Abstract: Đánh giá tăng trưởng xanh (TTX) trong ngành xi măng Việt Nam có vai trò quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy phát triển ngành xi măng theo hướng TTX. Bài viết nêu bật sự cần thiết của việc đánh giá TTX ngành xi măng Việt Nam thông qua bộ chỉ số TTX dựa trên cơ sở pháp lý và nhu cầu thực tế của bộ chỉ số. Trên cơ sở đánh giá thực trạng đo lường và áp dụng bộ chỉ số đánh giá TTX tại các cấp độ và tại doanh nghiệp sản xuất xi măng, bài viết kiến nghị đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp giúp thúc đẩy việc triển khai áp dụng tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19289
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.