Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19302
Title: Yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính hiện nay
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Tô, Hiến Thà
Keywords: Yêu cầu
Các nhân tố ảnh hưởng
Quản lý tài chính
Các cơ quan hành chính hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.56-58
Abstract: Quản lý tài chính là quá trình tác động của nhà nước đến các nguồn tài chính nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước một cách hiệu quả nhất. Việc quản lý sử dụng nguồn tài chính tại các cơ quan hành chính liên quan trực tiếp đến hiệu quả của tài chính nhà nước, do đó đòi hỏi phải có sự quản lý nhằm làm cho bộ máy quản lý hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của các tổ chức và công dân. Công tác quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước cần đáp ứng một số yêu cầu và thường xuyên chịu sự tác động của các nhân tố sau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19302
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.