Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19303
Title: Giám định niên đại Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ
Authors: Lê, Văn Ất
Keywords: Bản đồ
Bản đồ học
Niên đại
Văn bản học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Hán Nôm;Số 02 .- Tr.19-31
Abstract: Bài viết này tiếp cận nghiên cứu giám định niên đại văn bản Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ thông qua phối hợp sử dụng các phương pháp văn bản học, tị húy học, sử liệu học và bản đồ học. về lý thuyết, một văn bản Hán Nôm có thể có nhiều lớp niên đại, trong quá trình truyền bản (sao chép, nhuận sắc, tái bổ, tân đính, trùng san), người ta vẫn có thể thêm bớt, sửa đổi nội dung văn bản theo kiến văn cá nhân cũng như bối cảnh thời đại của mình. Kết quả khảo sát cho thấy Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ có ghi chép tư liệu sớm nhất là năm 1522, tư liệu ghi chép muộn nhất tìm được là năm 1836 và chính là niên đại sao chép văn bản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19303
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.