Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19373
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở thị xã ngã năm tỉnh Sóc Trăng hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Lê, Thị Anh Thư
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu thực tiễn về nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới để thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lường nồng cốt, là hạt nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19373
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
557.54 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.