Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19442
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên làm công tác tổ chức cán bộ - Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Tác giả: Lê, Quân
Đào, Công Tuấn
Từ khoá: Đào tạo
Bồi dưỡng
Tổ chức cán bộ
Khung năng lực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 03 .- Tr.367-384
Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ (TCCB) trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cùng một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện. Bài viết đã đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên TCCB, các giải pháp bao gồm: (1) Nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị về vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên TCCB; (2) Ban hành văn bản hướng dẫn, quy định việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị; (3) Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận khung năng lực; (4) Huy động các nguồn lực, trí tuệ bên ngoài và thí điểm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ở nước ngoài; (5) Tạo động lực tự thân học tập suốt đời cho chuyên viên. Áp dụng triệt để và nhân rộng các giải pháp này, ĐHQGHN sẽ có được một đội ngũ nhân sự chất lượng, chuyên nghiệp và đáp ứng được những yêu cầu trong môi trường giáo dục có nhiều thay đổi như hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19442
ISSN: 2354-1172
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_9.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.