Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19446
Title: Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội: Sơ lược về lịch sử phát triển và những nền tảng lý luận
Authors: Trần, Văn Kham
Phạm, Huy Cường
Keywords: Đạo đức nghiên cứu
Khoa học xã hội
Đạo đức
Nguyên tắc đạo đức
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.434-449
Abstract: Đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm xây dựng và phát triển trong thời gian qua. Việc có được hệ thống các quy định đạo đức nghiên cứu sẽ giúp và bảo vệ các nhà khoa học, người tham gia nghiên cứu và cả xã hội. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu sẽ đảm bảo được mức độ tin cậy, khách quan vì mục đích và mục tiêu chung để phát triển xã hội. Bài viết này thông qua tổng lược quá trình phát triển và các nền tảng lý luận (với mô hình năm cấp độ, các nguyên tắc và quy tắc xây dựng) của đạo đức nghiên cứu khoa học xã hội trên thế giới, qua đó đề ra một số hàm ý cho Việt Nam hiện nay để hướng đến quốc tế hóa, hội nhập quốc tế kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19446
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.