Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20152
Title: Đặc điểm tiểu thuyết “Trong sương hồng hiện ra” của Hồ Anh Thái
Authors: Bùi, Thanh Thảo
Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Văn học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài luận văn là Đặc điểm tiểu thuyết ‘Trong sương hồng hiện ra” của Hồ Anh Thái, gồm có 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần mở đầu gồm có 5 vấn đề: Lí do chọn đề tài, lịch sử nghiên cứu vấn đề, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Phần nội dung tôi triển khai gồm có 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về Hồ Anh Thái và tiểu thuyết “Trong sương hồng hiện ra” cũng như lí thuyết về tiểu thuyết. Chương 2: Nội dung tiểu thuyết, có hai vấn đề chính, đó là con người và xã hội. Chương 3: Nghệ thuật tiểu thuyết, tôi đi sâu vào những yếu tố nghệ thuật như: Không gian, thời gian, kết cấu, mô tip, biểu tượng, giọng điệu và ngôn từ. Cuối cùng là phần kết luận tôi đã đánh giá lại về tài năng của Hồ Anh Thái cũng như giá trị về nội dung và nghệ thuật của tiểu thuyết.
Description: 95tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20152
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.