Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2019
Title: Hợp tác công - tư trong phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp
Authors: Nguyễn, Diệu Hương
Keywords: Hợp tác công - tư
Phát triển năng lực sáng tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.14-16
Abstract: Hợp tác công - tư (Public - Private - Partnership, PPP) là hình thức hợp tác cần thiết và phổ biến để tạo hệ sinh thái cho phát triển năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực, cùng nhau tìm ra các giải pháp mới để giải quyết vấn đề, sản sinh các ý tưởng sáng tạo cho các sản phẩm mới phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ở Việt Nam, PPP mới chỉ được hiểu là nhằm giải quyết khó khăn cho Nhà nước về vốn và cơ sở hạ tầng, khác với khái niệm xã hội hóa (một khái niệm tương đồng với PPP nhưng chỉ tập trung vào việc huy động vật lực và tài chính là chủ yếu mà ít chú ý đến khía cạnh phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2019
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.