Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20375
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1986 - 2019
Authors: Lê, Thị Thúy Hương
Nguyễn, Minh Luân
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tập trung làm rõ một số khái niệm và trình bày các phƣơng pháp ngoại giao trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Luận văn phân tích sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với phƣơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 1986-2019. Trên cơ sở đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khi vận dụng phƣơng pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20375
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.