Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20413
Nhan đề: Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sinh khối trùn quế (perionyx excavatus) và chất lượng phân trùn.
Tác giả: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Phạm, Văn Trọng Tính
Trần, Thanh Sang
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của mật độ nuôi đến sinh khối trùn Quế (Perionyx excavatus) và chất lượng lượng phân trùn” đã được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng mật độ nuôi trùn Quế đến sinh khối trùn tươi và chất lượng phân trùn, tìm ra mật độ nuôi thích hợp đến sinh khối trùn tươi và cho ra phân trùn có chất lượng. Đề tài được thực hiện từ tháng 8 – 10/2018 tại khu Hòa An trường Dại học Cần Thơ khoa Phát triển Nông thôn. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố với 06 nghiệm thức ứng với 06 mật độ nuôi trùn Quế khác nhau (0kg/m2, 2kg/m2, 4kg/hm2, 6kg/m2, 8kg/m2, 10kg/m2) được thực hiện 3 lần lặp lại. Tổng diện tích dùng để làm thí nghiệm là 27 m2 mỗi ô thí nghiệm là 1,5 m2. Thức ăn cho trùn Quế trong thí nghiệm là chất hữu cơ sẵn có tại Khoa Phát triển Nông thôn, khu Hòa An, trường Đại học Cần Thơ, bao gồm 60% phân bò và 40% rác sinh hoạt hữu cơ, phụ phế phẩm nông nghiệp và bèo tấm từ kênh mương. Khi nuôi trùn ở các mật độ khác nhau sinh khối trùn Quế tươi sẽ bị ảnh hưởng. Trong đó khối lượng trùn tăng cao (0,517 - 0,540 kg/m2) ở các nghiệm thức có mật độ cao. Tương tự như khối lượng trùn tăng thì tốc độ chuyển hóa thức ăn nhanh được thể hiện ở các nghiệm thức có mật độ cao (4,298 - 44,557). Hệ số sinh trưởng của tốt nhất nhất ở nghiệm thức mật độ thả thấp. Khi nuôi trùn ở các mật độ nuôi khác nhau thì chất lượng phân trùn được biểu hiện ở khối lượng phân tươi và hiệu suất phân tươi. Khối lượng phân giảm (8,956 - 11,333 kg/m2) ở các nghiệm thức có mật độ cao. Hiệu suất phân tươi cũng vậy phân giảm (0,392 - 0,397%) ở các nghiệm thức có mật độ cao. Hàm lượng dinh dưỡng N, P, K giữa các nghiệm thức không có dao động nhiều. Khi nuôi trùn ở các mật độ khác nhau mật độ thích hợp đến sinh khối trùn Quế tươi và chất lượng phân trùn là mật độ 6 kg/m2 (nghiệm thức 4).
Mô tả: 39tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20413
ISSN: B1601247
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.