Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20430
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất lúa ở Thành Phố Cần Thơ
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Bùi, Văn Thảo
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ sản xuất lúa ở thành phố Cần Thơ” thực hiện nhằm: Đánh giá thực trạng sản xuất lúa trên địa bàn TP.Cần Thơ, Phân tích hiệu quả tài chính và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn nghiên cứu, và cuối cùng là đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong hoạt động sản xuất lúa của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề tài thực hiện 5 tháng, sử dụng phương pháp chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện với 63 hộ có sản xuất lúa tại huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn thuộc địa bàn TP.Cần Thơ. Đề tài sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích chi phí - Lợi ích, phương pháp SWOT và phân tích hồi quy tuyến tính để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình. Từ đó dựa vào những thông tin đã phân tích đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính, cải thiện thu nhập cho nông hộ. Kết quả phân tích 63 hộ tại địa bàn nghiên cứu cho thấy, năng suất trung bình của nông hộ sản xuất là 17,5135 tấn/ha/năm và giá bán trung bình là 4,584 tổng doanh thu trung bình là 80,281,884 triệu/ha/năm và lợi nhuận trung bình thu được là trên 35 triệu đồng/ha/năm. Qua kết quả cho thấy đối với nông hộ sản xuất lúa thu nhập trung bình không cao cho lắm, sau khi phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy mật độ sạ lúa ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đưa ra một số giải pháp để nâng cao lợi nhuận của nông hộ như: nông hộ nên giảm lượng giống khi sạ theo khuyến cáo của các bàn ngành nông nghiệp và cán bộ địa phương, nông hộ nên sản xuất lúa áp dụng những kỹ thuật tiên tiến cơ giới hóa sản xuất để hạn chế được sâu bệnh hại giúp cải thiện được lợi nhuận, qua đó chính quyền địa phương cần hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung với quy mô lớn, vận động nông hộ tham gia vào hợp tác xã đẩy mạnh công tác khuyến nông mở rộng và đa dạng hóa hình thưc tập huấn phổ biến các mô hình sản xuất lúa có hiệu quả.
Description: 67tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20430
ISSN: B1606015
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.