Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20455
Title: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm phân bón của công ty cổ phần phân bón sài gòn mekong giai đoạn 2015-2018
Authors: Võ, Hồng Tú
Phạm, Quốc Việt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm phân bón của Công Ty Cổ phần Phân Bón Sài Gòn MEKONG giao đoạn 2015-2018” Số liệu được sử dụng trong đề tài là số liệu thu thập được từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm do phòng kinh doanh và phòng tổ chức hành chánh của công ty cung cấp gồm các báo cáo hệ số năng lực phân bón, kế hoạch marketing và một số chứng từ có liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mục tiêu 1: tổng doanh thu có xu hướng tăng đều qua các năm trong giai đoạn 2015-2018. Doanh thu đạt 1,5 tỉ đồng ở năm 2018 so với 2015 cho thấy được hoạt động tiêu thu sản phẩm đang hoạt động có hiệu quả vơi mức sản lượng cao nhất thược về giai đoạn 2017-2018 bước đầu công ty đang có những bước ổn định thị phần tiêu thụ. Mức sản lượng của sản phẩm phân bón của công ty qua giai đoạn 2015-2018 là không thay đổi đạt mực 1000 tấn trên năm, Nhưng sản lương của các sản phẩm có sự thay đổi qua các năm. Đạt mưc tăng trương cao nhất là phân bón chuyên dùng lúa đạt mức tăng thêm 63,2 tấn từ năm 2015 đến 2018 chiếm đến 46.3% tổng sản lượng phân bón của công ty năm 2018 Chi phí qua 4 năm hoạt động của công ty từ năm 2015-2018 giá vốn hàng bán là loại chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí của công ty, điều này thể hiện giá vốn hàng bán có mức ảnh hưởng quyết định đến lợi nhuận của công ty Lợi nhuận của công ty có xu hướng tăng đều qua các năm, có bước tăng trưởng mạnh nhất là giai đoạn năm 2017-2018 với mức tăng là 431, 25 triều đồng tương ứng chiếm 2.42% và có mức tăng trưởng thấp là giai đoạn năm 2015-2016 là 357,28 triệu đồng tương ứng chiếm 2.26% và năm 2017 tăng 393,68 triệu đồng chiếm 2,26% so với năm 2016 Mục tiêu 2: Doanh thu bán hàng: Đây là nhân tố ảnh hưởng cùng chiều với lợi nhuận của công ty, doanh thu bán hàng của công ty có mức ảnh hưởng với lợi nhuận là 453.4 triệu đồng năm 2015-2016 là 499,6 triệu đồng năm 2016-2017 và tăng 547,3 triệu đồng năm 2017-2018. Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp là nhân tố tác động ngược chiều đến lợi nhuận làm giảm lợi nhuận lần lược qua các giai đoạn là 96,12 triệu đồng năm 2015-2016, là 105,92 triệu đồng năm 2016-2017 và 116,05 triệu đồng năm 2017-2018 Mục tiêu 3: trong nhưng giai đoạn mới công ty cần chú trọng việc cắt giảm các khoản làm giảm lợi nhuận, cải thiện công tác tiếp cận khách hàng và tăng cường công tác nâng cao thị phần và cũng như tăng cường mở rộng thương hiệu Sài Gòn Me Kong. Một số biện pháp: Bố trí cán bộ nghiệp vụ đi thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để đưa ra kế hoạch và chiến lược kinh doanh đúng đắn.Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ tay nghề cao .Tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lí, Công ty cần có chính sách giá cả thích hợp để đối phó với những biến động trên thị trường như hiện nay.Mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng
Description: 64tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20455
ISSN: B1510712
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.