Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20469
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Duy Phát-
dc.contributor.authorCao, Đăng Khoa-
dc.date.accessioned2020-01-13T02:19:55Z-
dc.date.available2020-01-13T02:19:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1601196-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20469-
dc.description39trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải thìa trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019 tại nhà lưới bộ môn Kỹ thuật nông nghiệp, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: không bón phân bón vô cơ và hữu cơ; NT2: bón phân vô cơ; NT3: bón 3 kg/m2 phân rơm ủ; NT4: bón 4 kg/m2 phân rơm ủ; NT5: bón 5 kg/m2 phân rơm ủ. Các nghiệm thức bón phân rơm ủ đều được bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bón 4 kg/m2 phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã cho các chỉ tiêu sinh trưởng của cải thìa trồng trên đất phèn tương đương với bón phân vô cơ. Nhưng khi bón 5 kg/m2 phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân thì không chỉ các trị số về sinh trưởng mà các trị số về năng suất của cải thìa trồng trên đất phèn đều tương đương với bón phân vô cơ. Việc bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã có ảnh hưởng đến tích lũy chất khô nhưng lại chưa có ảnh hưởng đến độ Brix của cải thìa trồng trên đất phèn. Từ khóa: phân rơm ủ, vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân, cải thìavi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải thìa ( Brassica chinensis L.) trên đất phènvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.