Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20489
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng củ sắn của nông hộ tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Trần, Minh Luân
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng củ sắn của nông hộ tại huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện tại 2 xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long, thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2018. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiệu quả kinh tế của các nông hộ trồng củ sắn từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, góp phần cải thiện thu nhập cho nông hộ trồng củ sắn trên địa bàn nghiên cứu. Số liệu sơ cấp của đề tài thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 50 nông hộ sản xuất củ sắn tại 2 xã cù lao, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu là phương pháp thuận tiện. Nội dung phân tích bao gồm: phân tích hiện trạng, bên cạnh đó đề tài phân tích hiệu quả kinh tế thông qua phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế bằng bằng công cụ phân tích màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Analysis) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất củ sắn của nông hộ bằng phương pháp hồi quy Tobit. Kết quả phân tích hồi quy Tobit cho thấy các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nông hộ như: diện tích, kinh nghiệm, có hệ số tương quan thuận với hiệu quả kinh tế; lao động gia đình, có hệ số hồi quy nghịch với hiệu quả kinh tế. Để cải thiện hiệu quả kinh tế nông hộ điều chỉnh các mức đầu vào theo tỷ lệ tối ưu có tính đến giá tương đối của các yếu tố đầu vào trong sản xuất.
Mô tả: 53tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20489
ISSN: B1606056
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.