Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20502
Title: Ảnh hưởng của các mức protein thô lên khả năng tăng trưởng của gà nòi giai đoạn vỗ béo
Authors: Nguyễn, Thiết
Phạm, Thị Nhân
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được tiến hành với mục tiêu: (i) Xác định khẩu phần có mức protein thô phù hợp với sự tăng trưởng của gà Nòi giai đoạn vỗ béo.(ii) Đánh giá hiệu quả kinh tế của gà Nòi giai đoạn vỗ béo khi được nuôi các khẩu phần khác nhau. Đề tài được tiến hành trên 135 cá thể gà Nòi. Thí nghiệm nuôi dưỡng gà Nòi ghi nhận khối lượng cơ thể từ 63 ngày tuổi đến 87 ngày tuổi, thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với ba nghiệm thức ở mức CP 15% (CP15), CP 16% (CP16), CP 17% (CP17) với cùng mức năng lượng trao đổi (ME) 2900 kcal/kg DM. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, mỗi đơn vị thí nghiệm có 15 con gà (5 gà trống và 10 gà mái). Kết quả thí nghiệm cho thấy: mức tiêu tốn thức ăn bình quân là 56,59; 58,57; 56,11 g/con/ngày (P>0,05); khả năng tăng trọng bình quân là 14,57; 15,10; 13,75 g/con/ngày (P>0,05); hệ số chuyển hóa thức ăn bình quân là 3,94; 3,93; 4,11 (P>0,05); chi phí thức ăn là 25.302; 25.651; 27.179 đồng/kg tăng trọng; tương ứng với các nghiệm thức CP15; CP16; CP17. Năng suất sinh trưởng của gà Nòi giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, xét về mặt lợi nhuận thu được thì nghiệm thức CP15 đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất do chi phí thức ăn thấp nhất. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy nên áp dụng khẩu phần có mức protein thô 15% trên gà Nòi giai đoạn 9-12 tuần tuổi ở các trang trại nuôi gà thịt để giảm chi phí thức ăn từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận trong chăn nuôi gà Nòi.
Description: 28tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20502
ISSN: B1601205
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.