Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20503
Title: Phân tích hoạt động của "cò" trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Nguyễn, Thị Mỹ Loan
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Phân tích hoạt động của “Cò” trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” đƣợc thực hiện từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019. Đƣợc xem là một nghiên cứu giúp làm rõ về hoạt động của “Cò”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích hiện trạng các hoạt động của “Cò” trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Số liệu đƣợc thu thập nghiên cứu thông qua 50 hộ, trong đó 15 hộ nông dân chuyên sản xuất lúa và 35 hộ nông dân sản xuất lúa có tham gia hoạt động “Cò” tại 3 địa bàn Long Mỹ, Vị Thủy và Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, sử dụng phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện. Phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong nghiên cứu là thống kê mô tả để tìm ra các yếu tố lợi nhuận từ đó so sánh tìm sự chênh lệch lợi nhuận giữa nông hộ làm “Cò” lúa và không làm “Cò” lúa. Từ những kết quả đã phân tích về nông dân sản xuất lúa và nông dân sản xuất lúa có tham gia hoạt động cò trên 3 địa bàn nghiên cứu cho thấy, lợi nhuận của nông hộ tham gia sản xuất lúa trên một năm thấp nhất là 10.428.111 đồng/ ha/ năm, cao nhất là 48.180.128 đồng/ năm với trung bình là 27.498.818 đồng/ năm. Đối với “Cò” lợi nhuận thấp nhất là 4.066.000 đồng/ ha/ năm, với kinh nghiệm lâu và hoạt động với phạm vi rộng thì trong một năm cò có thể thu về số tiền cao nhất là 569.180.000 đồng/ năm. Với trung bình lợi nhuận trên một năm là 129.028.733 đồng/ ha/ năm. Do địa bàn nghiên cứu rộng nhƣng số mẫu còn hạn chế, nên chỉ mang tính chất đại diện, chƣa thể đánh giá đúng đƣợc hết tác động của “Cò” và các yếu tố khác trong khâu thu hoạch và tiêu thụ. Qua đề tài nghiên cứu, từ những hiện trạng và các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất của nông hộ cũng nhƣ thu nhập của ngƣời “Cò”, đã tìm ra các khoảng chi phí và lợi nhuận, chi phí hoạt động tiêu thụ, những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm của nông hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích 50 mẫu trên địa bàn nghiên cứu gồm 15 nông hộ là nông dân chuyên sản xuất lúa và 35 nông hộ sản xuất lúa có tham gia hoạt động “Cò” cho thấy, năng suất và lợi nhuận của 35 hộ vừa sản xuất và làm “Cò” cao hơn so với 15 hộ chỉ chuyên sản xuất lúa.
Description: 81tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20503
ISSN: B1605948
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.