Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20631
Title: DỰ BÁO MỰC NƯỚC SÔNG TẠI CẦN THƠ DỰA VÀO DỮ LIỆU QUAN TRẮC MỰC NƯỚC VÀ LƯỢNG MƯA
Authors: Trần, Nguyễn Minh Thư
Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hằng năm, hiện tượng nhập lụt luôn diễn ra ở nhiều nơi do sự tác động của triều cường, bên cạnh đó với sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng tiêu cực hiện nay thì sự biến đổi của mực nước hằng năm cũng biến đổi phức tạp. Đối với các vùng kinh tế trọng điểm, hiện tượng ngập lụt ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và kinh tế của người dân. Từ những phân tích trên thì việc dự đưa ra dự đoán về sự biến đổi của mực nước nhầm đưa ra các kế hoạch ứng phó giảm thiểu thiệt hại của triều cường là điều cần thiết. Trong nghiên cứu này để có thể đưa ra dự báo mực nước, nghiên cứu đề xuất giải quyết bài toán bằng 3 kịch bản, 1 là sử dụng dữ liệu mực nước và lượng mưa ở Cần Thơ để dự đoán mực nước tại Cần Thơ, 2 là sử dụng dữ liệu mực nước và lượng mưa ở 4 trạm Tân Châu, Châu Đốc, Vàm Nao và Mỹ Thuận để dự đoán mực nước tại Cần Thơ, cuối cùng là sử dụng dữ liệu mực nước và lượng mưa ở tất cả các trạm để dự đoán mực nước tại Cần Thơ trên mô hình Cây hồi quy. Với dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra theo năm, dữ liệu từ 2012 dến 2015 làm tập huấn luyện và dữ liệu trong năm 2016 làm tập kiểu tra. Tất cả các kịch bản đều sử dụng 24 giờ trước đó để dự đoán cho 6 giờ tiếp theo. Qua thực nghiệm cho thấy kết quả đạt được tương đối tốt với sai số RMSE đạt 9,831 cm khi sử dụng dữ liệu đầu vào là 5 trạm, 11,086 cm đối với đầu vào là 1 trạm và 12,022 cm đối với đầu vào là 4 trạm.
Description: 43 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20631
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.