Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/207
Title: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản": Những giá trị bền vững
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Tuyên ngôn
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 904 .- Tr.39-45
Abstract: Một trăm bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" ra đời. Cũng trong khoảng thời gian đó, thế giới đã không ngừng vận động, phát triển theo xu hướng tích cực, tiến bộ. Tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản đã tham gia sự vận động này và trở thành nhân tố quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Thực tiễn 170 năm qua đã minh chứng rằng "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" là văn kiện mang tính cương lĩnh quan trọng nhất, vĩ đại nhất về số phận của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản, về sứ mệnh của chủ nghĩa cộng sản và những người cộng sản, về các quy luật thép của sự vận động lịch sử và về sự phát triển tự do của con người.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/207
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.58 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.