Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2073
Title: Hoàn thiện chính sách chế biến sâu nông sản : Nghiên cứu điển hình đối với các ngành hàng lúa gạo, cao su và cá tra
Authors: Trần, Đình Thao
Nguyễn, Phượng Lê
Đỗ, Thị Diệp
Keywords: Cá tra
Chế biến sâu
Chính sách
Lúa gạo
Cao su
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 248 .- Tr.62-71
Abstract: Chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nông sản là một chiến lược ưu tiên trong thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp. Nghiên cứu điển hình ở các ngành hàng lúa gạo, cao su và cá tra cho thấy Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản như đất đai, tín dụng, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và xúc tiến thương mại. Nhờ tác động tích cực của các chính sách này, tổng kim ngạch giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của nước ta đã tăng đáng kể. Chưa khuyến khích trực tiếp chế biến sâu nông sản; Nội dung khuyến khích chế biến sâu nông sản còn chung chung; Chưa có sự thống nhất giữa các chủ trương và giải pháp, chưa cân đối giữa mục tiêu và nguồn lực thực hiện. Do vậy, để thúc đẩy chế biến sâu nông sản, có cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với người sản xuất.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2073
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_712.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.