Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20772
Nhan đề: Tác động của tự do hóa thương mại đến doanh thu thuế: nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển ở Châu Á
Tác giả: Phạm, Đình Long
Ngô, Thị Tân Huyền
Từ khoá: Doanh thu thuế
Tự do hóa thương mại
Độ mở thương mại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 250 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Dựa trên các lý thuyết về thương mại quốc tế, các mô hình về thuế và dữ liệu của 25 quốc gia đang phát triển ở Châu Á trong giai đoạn 1997-2015, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bảng với ước lượng moment tổng quát (GMM) để xem xét tác động của tự do thương mại hóa đến doanh thu thuế của một số quốc gia đang phát triển ở Châu Á. Kết quả cho thấy tự do hóa thương mại, được đo lường bởi mức thuế suất trung bình và độ mở thương mại, có tác động tích cực đến doanh thu thuế của các quốc gia đang phát triển ở Châu Á. Ngoài ra, một số yếu tố khác có tác động là tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái và tỷ trọng ngành nông nghiệp trong tổng bình quân sản phẩm quốc nội (GDP). Hàm ý chính sách là kết quả nghiên cứu là các quốc gia cần thúc đẩy tự do hóa thương mại, đồng thời có các giải pháp về thuế suất, lạm phát và điều hành tỷ giá hối đoái phù hợp với lộ trình tham gia vào thương mại hóa toàn cầu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20772
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
643.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.