Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2087
Title: Mối quan hệ giữa dòng tiền với tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và lợi nhuận
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Dòng tiền
Tài sản
Nguồn vốn
Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.17-22
Abstract: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là những báo cáo tài chính chủ yếu, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Một khoản chi tiền được phản ánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ làm tăng chi phí được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc làm tăng tài sản hoặc làm giảm nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán. Trong khi đó, một khoản thu tiền được phản ánh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ làm tăng lợi nhuận được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc làm giảm tài sản hoặc tăng nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán. Bài viết này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa dòng tiền với tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và lợi nhuận.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2087
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_502.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.