Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20952
Title: Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung môi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Đỗ, Thị cẩm Nhung
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lưu, Phi Long
Long, Thùy Dương
Keywords: Đánh giá ảnh hưởng
Nhóm dung môi hữu cơ benzen
Toluen
Xylen
Ở nồng độ thấp
Một số chỉ số huyết học
Người lao động
Tại một số cơ sở sản xuất sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.37-46
Abstract: Dung môi hữu cơ là hỗn hợp hóa học phức tạp có chứa nhiều loại hydrocarbon khác nhau như alkan, rượu, xeton, andehit, este và các phân tử thơm nhỏ, bay hơi và tích hợp vào môi trường không khí tạo thành các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Đối với ngành sản xuất sơn, da giày, in... sử dụng dung môi hữu cơ có chứa toluen với tỉ lệ cao, bên cạnh đó là xylen và benzen. Mặc dù benzen đã được hạn chế nhiều và thay thế bằng chất ít độc hơn là toluen nhưng trong toluen thường chứa một lượng benzen nhất định. Chính vì thế mà người lao động (NLĐ) phải tiếp xúc với nhiều chất khác nhau. Đối với công nhân sản xuất sơn phổ biến nhất là tiếp xúc với nhóm benzen, toluen, xylen (nhóm BTX).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20952
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.